KONFERENCJE2019

dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, referat Miejsca mocne, miejsca wspólne, miejsca przeżywane. Kulturowa topografia wsi w gminie Lelów. Konferencja: Wieś i chłopi ziemi lelowskiej; organizatorzy Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego, Gmina Lelów oraz Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie; 16 listopada 2019 r., Lelów.

dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, dr Olgierd Ławrynowicz, referat Etnoarcheologické pozůstatky druhé světové války v severních oblastech Krakovsko-čenstochovské jury. Międzynarodowa konferencja Archeologie konfliktu, organizatorzy: Katedra Archeologie Fakulty Filozofické Univerzity v Hradcu Kralove; 12 września 2019, Hradec Kralove, Czechy.

dr Olgierd Ławrynowicz, referat Archeologia nas. Kontekst badań interdyscyplinarnych; konferencja pt. Archeologia polska okresu powojennego na tle europejskim: próba bilansu doświadczeń badawczych, zorganizowana w ramach cyklu corocznych spotkań pt. Archeologia i społeczeństwo: nowe pola badań i wyzwania badawcze; organizator: Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk; 26 czerwca 2019 r. Warszawa.

dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz i dr Olgierd Ławrynowicz, referat Materialne i niematerialne relikty końca II wojny światowej na północnych terenach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Oblicza wojny. Armia kontra natura; organizatorzy: Instytut Historii UŁ, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łodzi; 6–7 czerwca 2019 r., Łódź. 

dr Olgierd Ławrynowicz, referat Ethnoarchaeology in the practice of the recent past research: Examples from the Polish Jurassic Highland. Post-Medieval Archaeology Congress 2020; organizatorzy: Univesity of Glasgow, Society for Post-Medieval Archaeology; 21–24 marca 2019 r., Glasgow, Wielka Brytania.

2018

dr Olgierd Ławrynowicz, referat Etnoarcheologia w praktyce. Z badań niedawnej przeszłości; konferencja naukowa Sukcesy i porażki. Najnowsze metody nieinwazyjne i laboratoryjne w badaniach archeologii historycznej; organizatorzy: Instytut Archeologii UŁ, Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; 9 listopada 2018 r., Łódź.


2017

dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz i dr Olgierd Ławrynowicz, referat Nadwarciańskie narracje. Etnoarcheologia i lokalne praktyki nadawania znaczeń. Konferencja Krajobrazy pamięci w kontekstach społecznych i kulturowych; organizatorzy Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, Sekcja Socjologii Etniczności i Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego; 23-24 listopada 2017 r., Katowice.

dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, referat Etnografia dla lokalnej społeczności. Działania i przemyślenia z gminy Lelów. Konferencja Lelowski matecznik i okolica. Od mikrohistorii do historii ratowniczej; organizatorzy Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego, Gmina Lelów oraz Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie; 4 listopada 2017 r., Lelów.

dr Olgierd Ławrynowicz, wystąpienie z posterem Places of Memory and Places of Oblivion. Interdisciplinary Studies in the Polish Jurassic Highland. Konferencja CHAT 2017 Amsterdam: Heritage, Art, Memory, and Agency; organizator: Uniwersytet Amsterdamski.

dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, referat Lokalność w krajobrazie – historia i fotografie. Etnograficzny przypis do projektu „Śladami Przeszłości Po Gminie Mstów”. Konferencja Regiony i regionalizmy w perspektywie antropologii kulturowej. Między pasją a metodą; organizatorzy: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze; 22-23 maja 2017 r., Gniewino.

dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz i dr Olgierd Ławrynowicz, wykład ekspercki Razem czy osobno? Etnografia w archeologii współczesność. Konferencja Trudne dziedzictwo. Archeologia i etnografia o nie zawsze zapomnianej przeszłości; organizatorzy: Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Etnologów Uniwersytetu Łódzkiego „Wagabunda”, Bronioznawcze Koło Naukowe Studentów Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego „Szare Banderia”, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego; 11-12 maja 2017 r., Łódź.

dr Olgierd Ławrynowicz, mgr Łukasz Sierpowski, referat Nieinwazyjne i sondażowe badania terenowe z zakresu archeologii współczesności w gminach Mstów, Olsztyn, Janów i Lelów w woj. śląskim w latach 2015–2016; Sesji Sprawozdawczej Łódzkiego Ośrodka Naukowego; organizatorzy: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich (Oddział w Łodzi), Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego; 21 kwietnia 2017 r., Łódź.

2016

dr Olgierd Ławrynowicz, referat Upowszechnianie wyników prac archeologicznych. Przemyślenia na przykładzie ostatnich badań na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Konferencja Konserwatorstwo archeologiczne – próba diagnozy problemów ostatniego ćwierćwiecza; organizatorzy: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Archeologii i Etnologii PAN (Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn w Krakowie), Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich oraz Łódzką Fundację Badań Naukowych; 9 grudnia 2016 r., Łódź.

Justyna Badji, Anna Majewska,  referat: Archeologia współczesności i etnografia. Współpraca, doświadczenia, korzyściXVIII Międzynarodowa Interdyscyplinarna Sesja Studentów Archeologii Archeologia współczesności i jej problemy; organizatorzy: Koło Naukowe Studentów Archeologii Instytutu Archeologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu; 24-26 listopada 2016 r., Biskupin.

prof. dr hab. Grażyna Ewa Karpińska, referat: Cmentarz – antropologiczna lektura przestrzeni i pamięci. Na przykładzie wiejskiego cmentarza w Złotym Potoku. Konferencja naukowa Tożsamość – Czas – Pamięć; organizatorzy: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstawa; 24-25 listopada 2016 r., Bydgoszcz.

dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, referat:  Pamięć podtrzymywana, pobudzana, przekazywana. Opis i komentarz do wybranych działań wspólnotowych oraz animacyjnych. Konferencja naukowa Tożsamość – Czas – Pamięć; organizatorzy: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstawa; 24-25 listopada 2016 r., Bydgoszcz.

dr Olgierd Ławrynowicz, referat: „Nasz Niemiec" z Konstantynowa. Historia – pamięć – miejsce. Ogólnopolska konferencja naukowa Krajobrazy kulturowe ziemi lelowskiej; organizatorzy: Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego, Urząd Gminy Lelów; 5 listopada 2016 r., Lelów.

dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, referat: Wokół miejsc, wokół opowieści. Etnograficzne spotkania z mieszkańcami gminy Lelów. Ogólnopolska konferencja naukowa Krajobrazy kulturowe ziemi lelowskiej; organizatorzy: Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego, Urząd Gminy Lelów; 5 listopada 2016 r., Lelów.

mgr Magdalena Majorek, dr Olgierd Ławrynowicz, referat: The “archaeological path” in the interdisciplinary research in Polish Jurassic Highland. 22nd Annual Metting of the EAA,  panel Managing the archaeological heritage, sesja (TH2-14) When working with many partners – A holistic approach to archaeological research and heritage management; organizatorzy: Europejskie Stowarzyszenie Archeologów EAA; 31 sierpnia – 4 września 2016 r., Wilno, Litwa.

dr Olgierd Ławrynowicz, referat: Lokalna pamięć a archeologiczne ślady niedawnej przeszłości w projekcie „Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej“, realizowanego w latach 2014-2019. Konferencja naukowa Archeologia współczesności. Teoria i praktyka; organizatorzy: Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Warszawie; 17 czerwca 2016 r., Warszawa.

dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, referat: Participation and popularization. Two aspects of the interdisciplinary research of the  cultural heritage on the Polish Jurassic Highland. Międzynarodowa konferencja naukowa Kultúrne dedičstvo a identita; organizatorzy: Katedra sociálnych štúdií a etnológie Filozofickej Univerzity Mateja Bela v Banskej, Národopisná spoločnosť Slovenska pri SAV; 25–26 maja 2016 r., Bańska Bystrzyca, Słowacja.

dr Olgierd Ławrynowicz, referat: Local memory and the archaeological traces of the recent past. Interdisciplinary research on the Polish Jurassic Highland. Międzynarodowa konferencja naukowa Kultúrne dedičstvo a identita; organizatorzy: Katedra sociálnych štúdií a etnológie Filozofickej Univerzity Mateja Bela v Banskej, Národopisná spoločnosť Slovenska pri SAV; 2526 maja 2016 r., Bańska Bystrzyca, Słowacja.

Justyna Badji, referat:  Dwór za senatorskim murem – przypadek dworu w Małusach Wielkich. Konferencja naukowa Dwór/pałac/willa dzisiaj; organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Etnologów UŁ, Koło Naukowe Historyków Sztuki UŁ, Stowarzyszenie Twórców Sztuki Użytkowej; 24 maja 2016 r., Wola Krzysztoporska.

Kalina Wielocha, referat: Pałac w Kłobukowicach. Studium przypadku. Konferencja naukowa Dwór/pałac/willa dzisiaj; organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Etnologów UŁ, Koło Naukowe Historyków Sztuki UŁ, Stowarzyszenie Twórców Sztuki Użytkowej; 24 maja 2016 r., Wola Krzysztoporska.

2015

dr Olgierd Ławrynowicz, poster: Jawność, współdziałanie, popularyzacja. Dylematy na marginesie badań archeologicznych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Konferencja naukowa Konserwacja zapobiegawcza środowiska 5. Dziedzictwo militarne; organizatorzy: Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Państwowe Muzeum Archeologiczne; 2324 października 2015 r., Warszawa.

mgr Sandra Guzek, mgr Adam Górecki, referat: Interdisciplinary studies of local remembrance places  finding and excavation of Ukrainian soldier's grave. Międzynarodowa konferencja studencka Archeologické perspektivy; organizatorzy: Západočeská univerzita v Plzni, Západočeské muzeum v Plzni; 21 października 2015 r., Pilzno, Czechy.

dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, dr Olgierd Ławrynowicz, dr Michal Rak, poster: Mstowské stodoly – identita jedné obce. Międzynarodowa konferencja Archeologie Středověku Archaeologia historica. Archeologie sociální a kulturní identity ve středověku, organizatorzy: Katedra Archeologie Fakulty Filozofické Západočeské Univerzity v Plzni, Muzeum Chebu;  14–18 września 2015, Cheb, Czechy.

dr Irmina Gadowska, referat: Interdisciplinary research as a tool for the collective memory reconstruction in Eastern Europe with example of selected sites in Poland. Międzynarodowa konferencja naukowa Bridges Across Culture: An International Conference on Arts and Humanities; organizator: Washington & Jefferson College, The International Studies Institute in Florence, The Umbra Institute in Perugia; 25 lipca 2015 r., Florencja, Włochy.

Justyna Badji, referat: Miejsca pamięci i zapomnienia. Zapiski terenowe z pierwszego sezonu badań na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Sesja naukowa Młodzi badacze o terenie. Sesja z okazji 70. jubileuszu Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ; organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Etnologów Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Etnologii i Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego; 29 kwietnia 2015 r., Łódź.

2014

prof. AJD dr hab. Maciej Janik, referat: Zabytki epigrafiki lubliniecko-oleskiej jako konkretyzacja pamięci społecznej na pograniczu śląsko-małopolskim. Konferencja naukowa Pamięć miejsca, pamięć człowieka, miejsca pamięci; organizator: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; 1012 grudnia 2014 r., Kraków.