ŚCIEŻKA
HIST.-ART.

Część miejsc badanych w naszym projekcie charakteryzuje się walorami artystycznymi, do analizy których niezbędna jest wiedza oraz warsztat naukowy historyka sztuki. Opis poszczególnych obiektów architektonicznych, rzeźbiarskich i malarskich dokonywany jest w kontekście regionalnych i ponadregionalnych procesów kulturowych oraz prądów artystycznych. 

Kwerenda źródłowa dotycząca dziedzictwa artystycznego pięciu badanych gmin Jury Krakowsko-Częstochowskiej realizowana jest przez wszystkie lata trwania projekt i obejmuje zbiory biblioteczne, muzealne oraz archiwalne (m.in. częstochowskiej delegatury Urzędu Konserwatora Zabytków w Katowicach). 

Na podstawie opracowań naukowych i źródeł archiwalnych z zakresu historii sztuki uzupełniamy wiedzę o dziedzictwie kulturowym północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 

Istotnym elementem przygotowań do badań terenowych jest tworzony przez nas wykaz miejsc o szczególnym znaczeniu kulturowym (m.in. klasztory, kościoły, kapliczki, synagogi, cmentarze, wyposażenie obiektów sakralnych, zamki, zespoły dworskie, kompleksy parkowe), które zostały już dostatecznie omówione w publikacjach naukowych i popularnonaukowych. Wykaz, nazywany przez nas KATALOGIEM MIEJSC OCZYWISTYCH, zawiera poszczególne obiekty lokalizowane w ramach tzw. obszarów badawczych i stanowi punkt odniesienia w trakcie przeprowadzania i analizy wywiadów etnograficznych oraz typowania miejsc, w których realizowane są badania archeologiczne.

Badania z zakresu historii sztuki dokonywane są nie tylko w zaciszu gabinetu, ale również w ramach udziału w pracach terenowych, np. badaniach archeologiczno-architektonicznych.

Katalog z materiałami z kwerend źródłowych, tematyczne bibliografie z zakresu historii sztuki, dotyczące poszczególnych gmin jurajskich zamieszczone są w tworzonym w ramach projektu ARCHIWUM HISTORYCZNYM.

O członkini zespołu podążającej ścieżką historyczno-artystyczną można przeczytać tutaj.