ŚCIEŻKA HISTORYCZNA

W ramach kwerend zbieramy zarówno informacje ogólne o historii regionu, jak i o konkretnych miejscach i obiektach, często niewystarczająco opracowanych w literaturze naukowej. Wskazujemy w ten sposób na potrzebę zapełniania luk w dotychczasowym stanie wiedzy na temat terenów objętych badaniami. 

Kwerendą, realizowaną przez wszystkie lata trwania projektu, obejmujemy: zbiory biblioteczne, archiwa (akta administracji ogólnej, akta instytucji prawa i ochrony sprawiedliwości, akta stanu cywilnego, archiwalia cechowe, zbiory dotyczące oświaty, kultury i sztuki) oraz muzea. 

Źródeł do eksplorowanego w projekcie terenu, dotyczących wieku XIX i początków wieku XX, szukamy m.in. w Archiwum Państwowym w Łodzi, w Archiwum Państwowym w Częstochowie, w oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz w Archiwum Kurii Metropolitarnej w Częstochowie i Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej; a także w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycznym w St. Petersburgu (Rosja), gdzie umieszczone są dokumenty z okresu, gdy stolice badanych gmin posiadały status miast.

Na podstawie opracowań historycznych i archiwalnych przygotowujemy zarys historyczno-społeczny dotyczący północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Akcentowane są w nim czynniki natury politycznej, kulturowej, etnicznej, gospodarczej, które mają wpływ na proces kształtowania się tożsamości i form pamięci zbiorowej badanych terenów. Zarys obejmuje okres od schyłku I Rzeczypospolitej do współczesności.

Istotnym elementem przygotowań do badań terenowych jest tworzony przez nas wykaz miejsc o szczególnym znaczeniu kulturowym (m.in. klasztory, kościoły, kapliczki, synagogi, cmentarze, wyposażenie obiektów sakralnych, zamki, zespoły dworskie, kompleksy parkowe), które zostały już dostatecznie omówione w publikacjach naukowych i popularnonaukowych. Wykaz ten nazywamy KATALOGIEM MIEJSC OCZYWISTYCH, w którym poszczególne obiekty lokalizowane są w ramach tzw. obszarów badawczych i stanowią punkt odniesienia w trakcie przeprowadzania i analizy wywiadów etnograficznych oraz typowania miejsc, w których realizowane są badania archeologiczne.

Katalog z materiałami z kwerend źródłowych, tematyczne bibliografie historyczno-archiwalne dotyczące poszczególnych gmin jurajskich zamieszczone są w tworzonym w ramach projektu ARCHIWUM HISTORYCZNYM.


O członkach zespołu podążających ścieżką historyczną można przeczytać tutaj.